Scroll Top

Προσκόμιση δικαιολογητικών για χορήγηση αδείας εισόδου/εξόδου ιδιοκτητών ξενοδοχειακών μονάδων/καταλυμάτων Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου

unnamed (1)

Ανακοίνωση για την είσοδο – έξοδο από την Μεσαιωνική Πόλη για τους κατοίκους βγήκε από τον Δήμο Ρόδου. Αναλυτικά

Λαμβάνοντας υπόψιν:
1. Την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου – με την υπ’ αρ. 893/2019 απόφαση – της
«Αναβάθμισης συστήματος εισόδου τροχοφόρων στη Μεσαιωνική πόλη»,
2. Την με αρ. απόφαση: 046/2020, αρ. πρωτ.: 05/28.02.2020 του Δημοτικού Συμβουλίου
Ρόδου (ΑΔΑ: ΨΕ42Ω1Ρ-234), που αφορά στη συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών
και Χορήγησης Αδειών για την Είσοδο Οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη,
3. Την από 27 Μαΐου 2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών και
Χορήγησης Αδειών για την Είσοδο Οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου,
4. Το Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016,

Υ Π Ε Ν Θ Υ Μ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Στους ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων/καταλυμάτων που δραστηριοποιούνται εντός της
Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου – εφόσον το επιθυμούν – όπως καταθέσουν έως την Παρασκευή 30 η
Απριλίου 2021 και ώρα 15:00 στην Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών και Χορήγησης Αδειών

02/02

για την είσοδο οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στο rho-med@rhodes.gr ή στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων,
Ιπποτών 04, Ρόδος, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, τα κάτωθι απαραίτητα
δικαιολογητικά προς εξέταση:

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για τους ξενοδόχους στην οποία ενδεικτικά μπορούν
να αναγράφουν:
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα όσα έχω υποστηρίξει με την κατάθεση του σχετικού φακέλου μου
στην Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών και Χορήγησης Αδειών για την είσοδο οχημάτων στη
Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου Δήμου Ρόδου, είναι αληθή και όντως είμαι ιδιοκτήτης
ξενοδοχειακής μονάδας/καταλύματος στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου και αιτούμαι τη χορήγηση
αδείας εισόδου στο με αρ. κυκλοφορίας ………….….……. όχημα ιδιοκτησίας
…………………………………………. με το οποίο συνεργάζομαι για την εκτέλεση αποκλειστικά και μόνο
μεταφοράς επισκεπτών/τουριστών κατά την άφιξη και αναχώρησή τους από το αεροδρόμιο ή τα
λιμάνια της Ρόδου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι Νόμοι και η σχετική
Πρόσκληση της Επιτροπής»,
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για τον συμβαλλόμενο με τον ξενοδόχο στην οποία
ενδεικτικά μπορούν να αναγράφουν:
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι θα εισέρχομαι στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου αποκλειστικά και μόνο
από τις πύλες εισόδου/εξόδου που θα μου υποδειχθούν και στις ώρες που θα μου
υποδεικνύονται ρητά και κατηγορηματικά για την εκτέλεση μεταφοράς επιβατών κατά την άφιξη
και αναχώρησή τους από το αεροδρόμιο ή τα λιμάνια της Ρόδου και για καμία άλλη αιτία,
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι Νόμοι και η σχετική Πρόσκληση της Επιτροπής»,
3. Φωτοτυπία του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας και των δύο (2),
4. Πρόσφατη έναρξη στην οποία θα φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή και των δύο (2),
5. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή/και δικύκλου και των δύο (2),
6. Ιδιωτικό συμφωνητικό (παροχής υπηρεσιών) που αφορά στη σχέση συνεργασίας
ξενοδόχων και ιδιοκτητών ταξί ή άλλων οχημάτων που δύναται βάσει των Νόμων να εκτελούν
μεταφορικό έργο από και προς το αεροδρόμιο ή τα λιμάνια της Ρόδου και

03/02

7. Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων/καταλυμάτων υποχρεούται για την ισχύ της
αδείας στην κατάθεση εγγράφως προγράμματος αφίξεων/αναχωρήσεων με ώρες και ημέρες
στο email: medievalcitysupervisors@rhodes.gr και στο rho-med@rhodes.gr με δυνατότητα
παράλληλης τηλεφωνικής ενημέρωσης (για έκτακτες ή επείγουσες περιπτώσεις) στο
2241038077 (εσωτ. 127) κος Χρήστος Αργυρού, δημοτικός υπάλληλος, από τις 07.00 έως και τις
15.00 και για όλο το εικοσιτετράωρο στο 2241027673.

Η Επιτροπή διατηρεί – σε κάθε περίπτωση – το δικαίωμα ανάκλησης των αδειών όπου αυτό
κριθεί αναγκαίο και λόγω μη τήρησης της δηλωθείσας διαδικασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες καλείται στο: 22410 38077 Εσωτ. 126 κο Νικόλαο Νισύριο.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων,

Υπηρεσίας Δόμησης
και Πρόεδρος της Επιτροπής

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

0Shares

Comments (1)

Keyloggers são atualmente a forma mais popular de software de rastreamento, eles são usados para obter os caracteres inseridos no teclado. Incluindo termos de pesquisa inseridos em mecanismos de pesquisa, mensagens de e – Mail enviadas e conteúdo de bate – Papo, etc. https://www.xtmove.com/pt/how-to-monitor-the-text-entered-by-the-keyboard-on-the-phone/

Leave a comment