Scroll Top

Τη συνέχιση των επιδοτούμενων ακτοπλοϊκών δρομολογίων στα νησιά καιπαρεμβάσεις για τη σωστή λειτουργία της ΑΣΤΕΡ ζήτησε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης

ipsilantis

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και Κοσμήτορας της Βουλής Βασίλης Α. Υψηλάντης στην
ομιλία του, στην Ολομέλεια της Βουλής επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου
Τουρισμού «Διατάξεις για την ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης», ζήτησε τη
συνέχιση και τους χειμερινούς μήνες των επιδοτούμενων ακτοπλοϊκών δρομολογίων
στα Δωδεκάνησα, αίτημα που φαίνεται ότι υιοθετεί η Κυβέρνηση . Αναφέρθηκε στα
ζητήματα της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και σε ποια σημεία το νομοσχέδιο
παρεμβαίνει ενώ επεσήμανε τη σπουδαιότητα της τουριστικής εκπαίδευσης και την
ανάγκη αναβάθμισης των σπουδών της ΑΣΤΕΡ που από το 2010 έχει φθίνουσα πορεία
καθώς επίσης και της ορθολογικής χρήσης και συντήρησης των κτιρίων της.
Τόνισε μάλιστα ότι είναι «… αδιανόητο η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων της
Ρόδου, που τροφοδοτούσε την εγχώρια και παγκόσμια τουριστική αγορά με στελέχη
κύρους, από το 2010 να έχει χάσει οριστικά την αίγλη της, την εκπαιδευτική της
πληρότητα αλλά και το ιστορικό ξενοδοχειακό συγκρότημα της ιταλικής περιόδου
που την φιλοξενεί να γερνά, αβοήθητο, παραμελημένο και ανάξιο να επιτελέσει το
σκοπό που προοριζόταν. Είμαι βέβαιος, κ. Υπουργέ, ότι θα μπορέσετε να αναχαιτίσετε
την δυσάρεστη αυτή κατάσταση και να προσδώσετε και στην τουριστική
εκπαίδευση την αναγκαία νέα πνοή.»
Τα σημαντικότερα σημεία της ομιλίας είναι το ακόλουθα:
Κυρία Υπουργέ,
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,
Κύριος σκοπός του υπό εξέταση νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση της προσπάθειας μας, για
βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών
υπηρεσιών και αντιμετώπιση οργανωτικών και λειτουργικών θεμάτων του υπουργείου
τουρισμού.
Για τη χώρα μας, ο τουρισμός, μετά την ναυτιλία, είναι το πρωτεύον διεθνές ανταγωνιστικό
μας προϊόν και ο βιώσιμος τουρισμός το μεγάλο ζητούμενο. Η βιωσιμότητα στον τουρισμό
δεν συνδέεται μόνο με ζητήματα του περιβάλλοντος, αλλά αφορά και τον κοινωνικό τομέα με

τον υπερτουρισμό, την ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας υγείας. Η επίτευξη
βιώσιμου τουρισμού είναι μια αέναη διαδικασία που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση των
επιπτώσεων κάθε μέτρο που λαμβάνεται, εισάγοντας διορθώσεις όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο. Ο βιώσιμος τουρισμός βρίσκεται σταθερά στην ατζέντα του 2030 και πρέπει να
τονίσω ότι ο τουρισμός έχει τη δυνατότητα να συμβάλει άμεσα ή έμμεσα σε όλους τους 17
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Οφείλουμε επίσης να εφαρμόζουμε τις αρχές του βιώσιμου και αειφόρου τουρισμού όπως
έχει ορίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού. Την βέλτιστη δηλαδή χρήση των
περιβαλλοντικών πόρων, σεβασμό στην κοινωνική και πολιτιστική αυθεντικότητα των
τοπικών κοινοτήτων υποδοχής, διατήρηση ζωντανής της πολιτιστικής κληρονομιάς και των
παραδοσιακών αξιών κάθε περιοχής, εξασφάλιση της βιώσιμης οικονομικής
δραστηριότητας των επιχειρήσεων παρέχοντας κοινωνικοοικονομικά οφέλη σε όλους τους
ενδιαφερόμενους.
Στα πλαίσια αυτά, με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο, θεσπίζονται όργανα που θα μπορέσουν να
εξυπηρετήσουν την υλοποίηση πολιτικών που κατατείνουν στην βιώσιμη τουριστική
ανάπτυξη.
Πρώτον, με την προσθήκη στον Ν.2636/1998, περί σύστασης του Εθνικού Συμβουλίου
Τουρισμού, του άρθρου 25Α, με το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού
Τουρισμού, το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού, με τη συμμετοχή των δεκατριών
περιφερειαρχών υπό την προεδρία του υπουργού τουρισμού προκειμένου να διατυπώνει
εισηγήσεις:
1.) Επι θεμάτων του τουρισμού που επηρεάζουν τις περιφέρειες της χώρας,
2.) Τις διεθνείς εξελίξεις στον τουρισμό και τις συνέπειες του στον ελληνικό τουρισμό,
3.) Σχεδιασμό της ισόρροπης τουριστικής ανάπτυξης με την επισήμανση το μεσοπρόθεσμο
και μακροπρόθεσμο στρατηγικών στόχων, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και στις επιμέρους
περιφέρειες,
4.) την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού κάλλους της
ελληνικής επικράτειας,
5.) Την σύνδεση της τουριστικής κατανάλωσης με την εγχώρια παραγωγή σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο,
6.) Την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού και την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού
προϊόντος, καθώς και την ενσωμάτωση τις διαστάσεις της προσβασιμότητας ατόμων με
αναπηρία στο τοπικό τουριστικό προϊόν,
7.) Την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται της συνεργασίας περιφερειών και κεντρικής
κυβέρνησης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση αλληλοσυνδεόμενων τουριστικών δράσεων.
Στην ουσία ένα όργανο που θα ενθαρρύνει την ισόρροπη σε όλες τις περιφέρειες της
τουριστικής βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι άλλωστε κρίμα, περιοχές της Ελλάδας με έντονο
φυσικό και ιστορικό πλούτο, να υπολείπονται της τουριστικής ανάπτυξης σε σχέση με άλλες
περιοχές της χώρας.
Η πρόβλεψη σύστασης, σύνθεσης και λειτουργίας συμβουλίου οινοτουρισμού, με προσθήκη
του άρθρου 5Α στο νόμο 4582 / 2018, στο οποίο θα γίνονται εισηγήσεις για τις ενδεδειγμένες
ρυθμίσεις και δράσεις στα πλαίσια του οινοτουρισμού, συνεργασίες με τους ΟΤΑ και με
επαγγελματίες και φορείς στο εσωτερικό και εξωτερικό.
Με τη σύσταση Παρατηρητηρίου για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο τουρισμό στην Μεσόγειο,
σκοπός του οποίου είναι η μέτρηση, η συλλογή στατιστικών στοιχείων, η παρακολούθηση και
αξιολόγηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στην Μεσόγειο, η ανάπτυξη σχετικού
ερευνητικού έργου και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του
τουριστικού προϊόντος.

Η πρόβλεψη διαλειτουργικότητας του δικτύου επικοινωνίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου
βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης με την τροποποίηση του άρθρου 18 του νόμου 4179 / 2013.
Με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο παρατείνονται οι προθεσμίες κατάταξης κύριων
ξενοδοχειακών καταλυμάτων με την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του
νόμου 4276 / 2014 και καταργείται η Ανώνυμη Εταιρεία «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε».
Το γεγονός αυτό σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να σημάνει υποστολή της προσπάθειας
λειτουργίας και εκμετάλλευσης των Ιαματικών Πηγών της χώρας ιδίως από τους Δήμους της
χώρας αντιθέτως θα πρέπει να εξευρεθούν τρόποι ενθάρρυνσης και ενίσχυσης της
διαδικασίας αδειοδότησης και λειτουργίας τους.
Μαζί με τα συγχαρητήρια μου στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού για το
νομοσχέδιο αυτό που ενισχύει την ανάπτυξη βιώσιμου τουριστικού προϊόντος στη χώρα μας
και τον εισηγητή της ΝΔ κ. Μάνο Κόνσολα για την άρτια εισήγησή του και με τη δήλωση
υπερψήφισης του ΝΣ θα ήθελα να κλείσω με την εξής παρατήρηση.
Εάν θέλουμε να δούμε κατάματα το μέλλον του ελληνικού τουρισμού και την βιωσιμότητα
του , οφείλουμε επιτέλους με τόλμη να επαναπροσδιορίσουμε τη λειτουργία της τουριστικής
εκπαίδευσης στη χώρα μας. Σύμφωνα, άλλωστε, με τον γενικό γραμματέας του Παγκόσμιου
Οργανισμού Τουρισμού, Zurab Pololikashvili, για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη και η
ανταγωνιστικότητα του κλάδου, πρέπει να γίνουν σημαντικές επενδύσεις στην εκπαίδευση
και το ταλέντο με την αναβάθμιση του επαγγελματικού εργατικού δυναμικού.
Είναι αδιανόητο η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων της Ρόδου, που τροφοδοτούσε την
εγχώρια και παγκόσμια τουριστική αγορά με στελέχη κύρους, από το 2010 να έχει χάσει
οριστικά την αίγλη της, την εκπαιδευτική της πληρότητα αλλά και το ιστορικό ξενοδοχειακό
συγκρότημα της ιταλικής περιόδου που την φιλοξενεί να γερνά, αβοήθητο, παραμελημένο και
ανάξιο να επιτελέσει το σκοπό που προοριζόταν. Είμαι βέβαιος, κ. Υπουργέ, ότι θα μπορέσετε
να αναχαιτίσετε την δυσάρεστη αυτή κατάσταση και να προσδώσετε και στην τουριστική
εκπαίδευση την αναγκαία νέα πνοή.
Σας ευχαριστώ»

0Shares